Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady i harmonogram rekrutacji

Informacja nt. rekrutacji uzupełniającej dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

4 sierpnia  2017 roku rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak jak podczas majowej rekrutacji, rodzice mają umożliwioną rejestrację do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole za pośrednictwem Internetu poprzez stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca (ponad 100 wolnych miejsc), z zastosowaniem odpowiednich zasad oraz kryteriów jak w rekrutacji zasadniczej.

Rekrutacja uzupełniająca przeznaczona jest dla dzieci, które to dzieci nie zostały zakwalifikowane wcześniej do żadnego przedszkola w ramach rekrutacji zasadniczej

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej będą mogły wziąć udział również dzieci 2,5 letnie oraz dzieci z poza gminy Radzymin. 

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2011) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2011), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym  w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować sytuację swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ

Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu
o następujący harmonogram wynikający z Zarządzenia Nr 0050.27.2017 Burmistrza Radzymina z 27 marca 2017 r.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja uzupełniająca

opis działania

termin od

termin do

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

4 sierpnia 2017

Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

7 sierpnia 2017

11 sierpnia 2017do godziny 12:00

Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

7 sierpnia 2017

11 sierpnia 2017do godziny 16:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami

14 sierpnia 2017

17 sierpnia 2017

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

18 sierpnia 2017 godzina 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

21 sierpnia 2017

23 sierpnia 2017 do godziny 15:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu

25 sierpnia 2017  godzina 15:00

Ewentualne opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

30 sierpnia 2017

 

 

KRYTERIA REKRUTACJA

O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą  tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

Kryteria ustawowe  -  wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe - wynikające z Uchwały Nr 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie.

 • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin
 • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole położonego najbliżej miejsca zamieszkania kandydata (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
 • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą lub kandydat, który jest wychowywany przez samotnego pracującego lub studiującego rodzica.
 • Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym wynosi co najmniej 8 godzin dziennie.
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
 • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się  oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.

POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą odznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na wniosku.

Rekrutacja ID: 125; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 547;